Cherry既畢業文


Cherry岩岩識佢時, 佢好驚, 驚既唔係自身個病, 係唔知點同小朋友交代, 擔心唔知點照顧小朋友, 唔知點面對小朋友, 面對脫髮又會擔心小朋友驚…..好彩好多姊妹分享心得, 好多姊妹拉實佢行, 由好負好負到慢慢佢開始變得積極正面, 今日佢終於畢業啦, 叻女呀!

病後我地要學習多愛自己啊, 我明白小朋友仲細, 好需要你照顧, 但你要學習先救左自己先去救人啊! 以後要有me time呀, 最後祝福你身體健康, 以後要開開心心呀!!!

你睇下Cherry多謝左幾多就知有幾多人錫佢, 拖實佢😊

********************************************

各位姐妹:我今天畢業了,要多谢很多人,首先是會長帶我入來叫我唔使騰,還有Ada常秒答👏👍,還有我剛入來很迷惘時即刻鼓勵我的人,Ava, Nat,公私聊鼓勵, Yan和我一起去取假髮,yyy的鼓勵,Alice我記得我怕老公沒假,她说陪我去呢,真係好有心,聽到都warm,Taiwan Jaqualine, Lily, Fa Ho, Ceci咁靚女俾人整左sticker…, Rita, Cherry 1, Erica, Vivian分享假髮靚相,好多欢乐,有時笑左,仲有color 還有一位姐妹之勵志故事,sorry-一時忘了,Lucy……不能盡錄,漏了不要見怪,總之我想感恩所有幫過我,陪伴過我一起的同路人!我希望大家都身體健康,好钟意聽到Ada嗰句,一,二,三期都係咁医,會好返的,其實聽到好鼓勵的,大家继-續努力💪🤩🙏👍🤛

分享: