Day Day Gift


-可能係一件好慘好灰既事

-亦可能係一個機會

用乜嘢想法去面對,

就由你自己去決定😊

我哋姊妹Char病過後,令佢想開一間yoga studio去幫助癌症病人,另一姊妹Catherine就開左一間水果店,每一個果籃都包得好靚,仲會加埋花,希望收到既人都帶住送果籃既朋友既心意與祝福。

我問Catherine點解要開水果店,佢話因為做完手術後,因為冇乜講比人知佢病左😔當肚餓時就靠住朋友送比佢既果籃頂肚,好淒涼呀🥺🥺但佢冇因為咁而自暴自棄,相反佢好返就想幫人整一個靚靚既果籃,全部用上靚生果,仲有親手插花落果籃,將滿滿既祝福送比人,好有心思!

最近,我既一位好朋友病了,我就搵Catherine 幫我訂左一個果籃送比朋友,將我地一班姊妹滿滿既祝福送比佢,希望佢收到我地滿滿既能力去打呢場仗,祝佢早日康復😘😘

如果你地都想搵Catherine訂果籃,可以like佢地以下個page同埋PM佢呀☺️☺️

分享: